Tỉnh Long An chấn chỉnh mạnh mẽ công tác đấu thầu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

4800_UBND-KTTC_17-05-2024_CHAN CHINH-DAU THAU 2024.pdf

Ngày 10/5/2024, Tỉnh ủy Long An có Công văn số 2407-CV/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4990/UBND-NCTCD ngày 23/5/2024 triển khai thực hiện công văn nêu trên của Tỉnh ủy Long An.

Ngày 17/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tiếp tục ban hành Công văn số 4800/UBND-KTTC về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An. 

Việc chấn chỉnh mạnh mẽ công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế tối đa và kịp thời khắc phục các sai sót trong công tác đấu thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tạo môi trường thông thoáng cho các nhà thầu tham dự thầu, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Tân An nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả tinh thần, nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 2407-CV/TU. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ động tự tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do mình làm người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu để kịp thời phát hiện các thiếu sót và kịp thời khắc phục hậu quả (nếu có). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trong việc thi hành pháp luật hiện hành nếu trường hợp triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định của pháp luật hoặc triển khai thực hiện để xảy ra thiếu sót, sai phạm nhưng không kịp thời khắc phục (nếu có).

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu thầu, đầu tư xây dựng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. Tăng cường phồi hợp và phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện của Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí… trong phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Đối với chủ đầu tư, bên mời thầu: cần thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về đấu thầu để thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Tự quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định. Quán triệt và tập trung chỉ đạo chấn chỉnh ngay công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là công tác đấu thầu của cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

4. Đối với đơn vị thẩm định: công tác thẩm định phải đảm bảo nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan, công bằng; việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu; báo cáo thẩm định phải đảm bảo đúng biểu mẫu, đầy đủ các nội dung theo quy định, có nhận xét, đánh giá đối với từng nội dung cụ thể và có kiến nghị phù hợp với quy định pháp luật. Cán bộ thực hiện thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải am hiểu pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan, có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực của gói thầu. Hoạt động độc lập khi tiến hành thẩm định, bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Đối với cơ quan, đơn vị quản lý công tác đấu thầu: thường xuyên giám sát việc triển khai đấu thầu qua mạng tại các tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của mình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi về hoạt động lựa chọn nhà thầu, đặc biệt đối với những gói thầu có nhiều kiến nghị, phản ánh có sai sót; những gói thầu có ít nhà thầu tham gia dự thầu và có tỷ lệ tiết kiệm thấp; những trường hợp một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một địa phương, một chủ đầu tư, bên mời thầu trong thời gian dài. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan thanh tra, kiểm tra chú trọng công tác theo dõi việc khắc phục các tồn tại sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc những nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc tiếp tục để xảy ra vi phạm. Quá trình giám sát, theo dõi và kiểm tra trong đấu thầu phải được thực hiện theo đúng quy định. Đăng tải đầy đủ về kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã phê duyệt theo quy định. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý. Trường hợp cần thiết hoặc phát hiện những vi phạm nghiêm trọng cần chủ động đề xuất các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

6. UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt đầy đủ, toàn diện các nội dung chỉ đạo đến chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền của dự án/dự toán và cơ quan, tổ chức quản lý về đấu thầu tại địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. Nghiêm túc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, không tuân thủ các nội dung chỉ đạo. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật hiện hành, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên lĩnh vực và địa bàn do mình quản lý trong trường hợp để xảy ra vi phạm gây thất thoát ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại văn bản này, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ./.

TU-CV-2407-2024.signed.pdf
Gia Thịnh
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1