Chức năng nhiệm vụ phòng TĐĐTC

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

  Phòng Thẩm định và Đầu tư công là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là Giám đốc Sở) thực hiện các mặt công tác như: kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm; thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; thẩm định dự án đầu tư công theo phân cấp; thẩm định tổng hợp và trình duyệt các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư khác (PPP) trên địa bàn tỉnh; Quản lý đấu thầu; giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư; Giám sát đầu tư của cộng đồng; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; xã hội hóa đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  Phòng Thẩm định và Đầu tư công chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc phụ trách trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc (nếu có).

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Về tham mưu quản lý đầu tư công
- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý (bao gồm vốn Trung ương bổ sung theo mục tiêu, nhiệm vụ) phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực. Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, cấp huyện thực hiện.
- Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm và 05 năm theo qui định của pháp luật.
- Tham mưu thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách của địa phương có liên quan đến công tác đầu tư công.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ, chuyên đề theo yêu cầu của Trung ương cũng như Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
- Làm việc trực tiếp với các phòng nghiệp vụ có liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư công của các sở, ban, ngành tỉnh. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố về các nội dung xây dựng và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và báo cáo thống kê định kỳ.
- Tham gia đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước có liên quan.
- Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu về đầu tư công trên phần mềm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, website của Sở.
2. Về thẩm định dự án đầu tư
- Tham gia thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của dự án có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng có cấu phần xây dựng gồm các hạng mục công trình, công việc không quyết định đến mục tiêu đầu tư, an toàn trong vận hành, sử dụng và có tỷ trọng chi phí phần xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư do UBND tỉnh quyết định đầu tư. Thẩm định tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư công.
- Đối với dự án (BOT, BT, PPP…): Theo dõi và tổng hợp tiến độ thực hiện dự án, tiến độ bố trí vốn và giải ngân cho dự án; Xây dựng danh mục dự án PPP hàng năm trình UBND tỉnh; Thẩm định, trình duyệt các đề xuất dự án (BOT, BT, PPP…); Thẩm định, trình duyệt dự án (BOT, BT, PPP…). Tham mưu hội hóa các dự án đầu tư gắn với ngân sách nhà nước và tài sản công.
3. Về quản lý công tác đấu thầu
- Thẩm định, trình duyệt Kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thẩm định Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư theo phương thức PPP.
- Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các địa phương (huyện, thị xã, thành phố…), các chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra tình hình thực hiện công tác đấu thầu đối với các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; xây dựng và quản lý dữ liệu nhà thầu trên địa bàn tỉnh.
- Định kỳ Báo cáo đấu thầu theo quy định của Bộ KHĐT; các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu. Xây dựng kế hoạch và phối hợp tư vấn tổ chức tập huấn đấu thầu theo Luật Đấu thầu và các hướng dẫn của Trung ương.
4. Giám sát, đánh giá đầu tư
Tham mưu lãnh đạo Sở quản lý công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh: Triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư; theo dõi tình hình thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư, các địa phương. Tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư định kỳ theo quy định.
5. Về giám sát đầu tư của cộng đồng
Triển khai thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng; theo dõi tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng tại các chủ đầu tư, các địa phương. Phối hợp với UBMTTQ tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Tổng hợp báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng định kỳ theo quy định.
6. Về tham mưu quản lý vốn ODA
Tham mưu quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
7. Chủ trì và phối hợp thực hiện trong công tác thanh tra, kiểm toán đối với các nội dung có liên quan đến kế hoạch và bố trí mức vốn kế hoạch đầu tư công; trình tự, thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; công tác đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư; công tác giám sát đầu tư cộng đồng, ngân sách nhà nước.
8. Thực hiện công tác cải cách hành chính; ISO; có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu và tài sản được giao đúng quy định.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


THÔNG BÁO
BÌNH CHỌN
Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1